22.02.2014 15:52

Autor: przemek

Regulamin konkursu “Uwalniacz 2013 – wybierz najlepszy polski album 2013 roku”

Kategorie: Utwory


REGULAMIN KONKURSU
“Uwalniacz 2013 – wybierz najlepszy polski album 2013 roku” (“Regulamin”)

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu o nazwie “Uwalniacz 2013 – wybierz najlepszy polski album 2013 roku” (zwanego dalej “Konkursem”) jest Firma! Przemysław Karolczyk z siedzibą w Tomaszowie Maz. (97-200) przy ul. Niskiej 33, właściciel serwisu Uwolnijmuzykę.pl, zwana dalej “Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: www.uwolnijmuzyke.pl zwanym dalej “Serwisem” w okresie od 22.02.2014 roku do 7.03.2014 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§2
UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§3
PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 22.02.2014 roku do 7.03.2014 roku do godziny 24:00 wziąć udział w ankiecie “Uwalniacz 2013 – wybierz najlepszy polski album 2013 roku” oraz przesłać swój adres e-mail.

§4
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyskuje dwóch uczestników Konkursu, którzy zostaną wylosowani spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń.

2. Organizator do dnia 14 marca 2014 roku wyłoni zwycięzców oraz zawiadomi zwycięzców Konkursu o fakcie uzyskania prawa do Nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ustęp 1 Regulaminu.

a) wylosowani uczestnicy muszą nadesłać dane kontaktowe obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania w celu realizacji prawa do nagrody.

§5
NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie są zestawy 10 (dziesięciu)  i 5 (pięciu) płyt CD.

2. W Konkursie zostanie rozdanych 5 (pięć) Nagród: 2 zestawy po 10 płyt oraz 3 zestawy po 5 płyt. Uczestnik ma prawo do otrzymania maksymalnie jednej nagrody. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres wskazany w mailu.

3. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w §2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

7. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Firma! Przemysław Karolczyk, Uwolnij Muzykę!, ul. Niska 33, 97-200 Tomaszów Maz., z dopiskiem “Uwalniacz 2013 – wybierz najlepszy polski album 2013 roku” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Firma! Przemysław Karolczyk.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika w kontekście publikacji listy zwycięzców Konkursu.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Konkursu nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.


Oceń utwór dnia:


zabronione przez Konwencję Genewskączy jest na sali lekarz?droga przez mękęciężko przebrnąćmogło być gorzej, ale lepiej teżwitamy po jasnej stronie księżycahigh five!jizz in my pantsbogiJohn Lennon może tylko pozazdrościć (Jeszcze nie oceniano)Dodaj komentarz

Piotr Rogucki- ogldaj minikoncert
 

Uwolnij Muzykę - muzyczny serwis internetowy, muzyka alternatywna, polska muzyka, teledyski, wideoklipy, recenzje, wydarzenia muzyczne.

Copyright © 2008-2016 Uwolnijmuzyke.pl . Wszelkie prawa zastrzeżone.